Loading...

การจัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ (National Commercial Airport Master Plan)

: 4/2559
: กรมท่าอากาศยาน
: สถาบันการศึกษา
: งานจัดทำแผนงาน/แผนแม่บท
: 5 ต.ค. 2559
: 8 มิ.ย. 2560
: 24 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
Kasetsart University