Loading...

จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์โครงการที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535เพื่อให้คณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมด้านการเงิน

: ทลฉ.จ.34/2559
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 25 ส.ค. 2559
: 23 ต.ค. 2559
: 6 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัทอีวายคอร์ปอเรทเซอร์วิสเซสจำกัด
  1. พัชร์ลดา สุนทรธุรสุข