Loading...

ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ และปรับปรุงเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต - ลำลูกกา และสมุทรปราการ - บางปู

: ์No. 004/1/2559
: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 16 มี.ค. 2559
: 15 ก.ค. 2559
: 48 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 1. เจษฐบุตร โชควิทยา
 2. ธำรงลักษณ์ จงกลมวิวัฒน์
 3. เปรมวณี ปรีดาพันธุ์
 4. ปาริชาติ พัฒนเมฆา
 5. วันชัย อังสุกล
 6. นพดล สงทุ่ง
 7. วสุ ชัยสุข
 8. นิพัทธ์ ส้มกลีบ
 9. เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ
 10. เปลี่ยน มณียะ
 11. เยาวภา ชูวงษ์
 12. ธานินทร์ พงศ์ศิลามณี
 13. ไกรวุฒิ สิมธาราแก้ว
 14. นริศร์ เด่นไพบูลย์
 15. สุรินทร์ สุขสง่า
 16. สุทธิพล วิวัฒนทีปะ
 17. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
 18. วิโรจน์ เทศน์อรรถภาคย์
 19. ทองธัช รัตนธรรม
 20. สมพัสตร์ สุวพิศ
 21. อิศริยา อนันต์รักษ์
 22. ณฐมน จันทวงษา
 23. รัชนี สุโภภาค