Loading...

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (RAIL MOUNTED SHORE SIDE GANTRY CRANE) ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำนวน 2 คัน (ทดแทน ปตส.15, 16)

: 2150009876
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: สถาบันการศึกษา
: งานควบคุมการสร้าง
: 20 มิ.ย. 2559
: 19 ก.ย. 2560
: 20 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 1. วชิระ มีทอง
 2. บวรโชค ผู้พัฒน์
 3. พิเนตร ศรีโยธา
 4. สุรชัย สุขสกุลชัย
 5. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
 6. สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ
 7. สมพร เพียรสุขมณี
 8. เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร
 9. อิศรทัต พึ่งอ้น
 10. นิวัตร คุณาวงค์
 11. ฤทธิชัย เภาเนียม
 12. ไพศาล ตั้งชัยสิน
 13. อรรถพร ฆารสมบูรณ์
 14. รุ่งเรือง ธนาภมรพิทักษ์
 15. พลากร หอมสวัสดิ์
 16. พิสิษฐ์ วิชานนะ
 17. ธนบูลย์ สืบจากอินทร์