Loading...

โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท

: กส.10/รฟฟ./2559
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 26 พ.ค. 2559
: 22 ต.ค. 2559
: 4 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
กลุ่มบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (บริษัทนำ)
  1. จารุวัตร์ แสงอ่อน
  2. วีระศักดิ์ อังศุธาร
  3. เอม เอมนฤมล
  4. วิเชียร นวลสำลี