Loading...

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

: ทลฉ.จ.3/2559
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 17 ก.พ. 2559
: 7 พ.ย. 2560
: 20 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
กลุ่มบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (บริษัทนำ)
  1. เรืองศรี สีหะวงษ์
  2. สมชาย จารุเกษมรัตนะ
  3. สุวัฒน์ พิพัฒนปัญญกูล
  4. วีรชาติ ตั้งใจอยู่
  5. สุรเทพ ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
  6. เอกชัย คูโณปการ