Loading...

จ้างที่ปรึกษาจัดทำ Safety Assessment สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพืันฐานระบบบริการการเดินอากาศ

: PI004/2015
: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
: บริษัทเอกชน
: งานตรวจสอบและประเมินสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
: 21 ต.ค. 2558
: 21 ธ.ค. 2559
: 33 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
Helios Technology Limited
  1. David Adebiyi
  2. Benjamin Bouzon