Loading...

จ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โครงการพัฒนาคลังสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Port Import Warehouse Development Project)

: 2150009666
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: สถาบันการศึกษา
: งานศึกษา/ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง
: 11 พ.ค. 2559
: 6 พ.ค. 2560
: 30 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน