Loading...

จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์โครงการที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

: ทลฉ.จ17/2559
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 12 พ.ค. 2559
: 10 ก.ค. 2559
: 4 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัทวีระวงศ์,ชินวัฒน์และเพียงพนอจำกัด