Loading...

จ้างที่ปรึกษางานจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านสะพานยาว หมู่ที่ 10 - บ้านแม่สานสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

: 192/2559
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 1 เม.ย. 2559
: 29 ก.ค. 2559
: 2 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท เอ็นทิค จำกัด