Loading...

จ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อตรวจสอบต้นทุนในการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 เฒายน 2559

: จ.26/2559
: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
: หน่วยงานภาครัฐ
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 10 มี.ค. 2559
: 17 ก.ย. 2559
: 1 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. ทวีวงศ์ ศรีบุรี