Loading...

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

: จ.30/2559
: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
: หน่วยงานภาครัฐ
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 18 มี.ค. 2559
: 9 พ.ค. 2559
: 5 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1. อนันต์ มุ่งวัฒนา