Loading...

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทย

: คค 0408/2060/2559
: กรมการขนส่งทางบก
: สถาบันการศึกษา
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 29 ธ.ค. 2558
: 24 ส.ค. 2559
: 5 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1. ฆนิศา รุ่งแจ้ง
  2. ชวเลข วณิชเวทิน
  3. วราเมศวร์ วิเชียรแสน
  4. ทรงวุฒิ เฮงพระธานี
  5. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี