Loading...

ศึกษาจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหา ความเสียหาย และการบำรุงรักษา สะพานข้ามแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ของกรมทางหลวงชนบท

: 47/2559
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานจัดทำแผนงาน/แผนแม่บท
: 9 ธ.ค. 2558
: 3 ต.ค. 2559
: 15 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
  1. โสภณ ซอโฉม
  2. สมชาย ประยงค์พันธ์
  3. ประกาศิต มณีโรจน์
  4. ชยากร พานิชพัฒน์
  5. ภัทราวุธ ค้ำชู
  6. กฤษณัส สุรกิตย์
  7. ประทาน นรพัลลภ