Loading...

จ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ง2 , ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก

: 57/2559
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานสำรวจ
: 25 ม.ค. 2559
: 24 ก.ค. 2559
: 3 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
  1. สุรเชฎฐ์ ดอกไม้
  2. ทวีชัย เหลี่ยมศิริวัฒนา
  3. โกวิทย์ พัววรานุเคราะห์
  4. พีรพันธุ์ อภิพัฒน์จิรา
  5. ผดุงพันธ์ จันทโร