Loading...

จ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก

: 56/2559
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานสำรวจ
: 25 ม.ค. 2559
: 24 ก.ค. 2559
: 6 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
  1. สุรเชฎฐ์ ดอกไม้
  2. ผดุงพันธ์ จันทโร
  3. โกวิทย์ พัววรานุเคราะห์
  4. ทวีชัย เหลี่ยมศิริวัฒนา
  5. พีรพันธุ์ อภิพัฒน์จิรา