Loading...

จ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ถนนสายแยก ทล.348 - บ้านป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

: 261/2558
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานสำรวจ
: 16 ต.ค. 2558
: 15 พ.ค. 2559
: 7 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
  1. ปิยพงษ์ พงษ์สมุทร
  2. วริษฐ์ สกนธวุฒิ
  3. สุทัศน์ ผลวิเศษชัยกุล
  4. ธนัท เพ่งพนิจ
  5. ชนัฎฐ์พร จันทนสมิต
  6. ศักดิ์ศิริ มอตต์
  7. วิฑูรย์ สมานวงศ์ไทย