Loading...

โครงการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงคมนาคมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

เลขที่สัญญา โครงการ มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลา
สปค.54/2563 ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน 3 สปค. 31 ก.ค. 2562 - 29 เม.ย. 2563
สปค.46/2562 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม 3 สปค. 7 พ.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2563
คค 0408/2117/2560 ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร 35 ขบ. 23 พ.ค. 2560 - 19 มี.ค. 2561
คค 0408/2060/2559 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทย 5 ขบ. 29 ธ.ค. 2558 - 24 ส.ค. 2559
คค 408/2074/2558 โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาปัจจัยของการขับรถที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง 5 ขบ. 25 มี.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558
คค 0408/2068/2557 จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก 4 ขบ. 1 ส.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2558
คค 0408/2109/2555 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก 3 ขบ. 29 ก.ย. 2555 - 28 ม.ค. 2558
156/2562 ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรัง 54 ทย. 26 พ.ย. 2562 - 11 มี.ค. 2565
154/2562 ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 82 ทย. 24 ก.ย. 2562 - 11 มี.ค. 2565
4/2559 การจัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ (National Commercial Airport Master Plan) 24 ทย. 5 ต.ค. 2559 - 8 มิ.ย. 2560
36/2556 โครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระบบสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6 ทย. 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2557
สผ.02/2562 การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย วงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก 32 ทล. 6 มิ.ย. 2562 - 28 ส.ค. 2563
สผ.03/2562 การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 27 ทล. 6 มิ.ย. 2562 - 28 ส.ค. 2563
สฐ.1/3/2556 โครงการจัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาเพื่อการบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่ายสำหรับหน่วยงานกรมทางหลวง 8 ทล. 21 ก.ย. 2556 - 17 ก.ค. 2557
สผ.7/2556 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ 15 ทล. 18 ก.ย. 2556 - 18 ก.ย. 2557
สบ.3/2556 โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – อ.ชะอำ (ตอน 2) 23 ทล. 17 ส.ค. 2556 - 11 ส.ค. 2557
สบ.2/2556 โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – อ.ชะอำ (ตอน 1) 27 ทล. 17 ส.ค. 2556 - 11 ส.ค. 2557
สด2/1/2553 สัญญาจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+500 รวมส่วนเชื่อมต่อที่จุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.0+000 16 ทล. 3 ก.ค. 2556 - 27 ก.พ. 2557
สด.2/2/2553 สัญญาจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ตอนที่ 2 ระหว่าง กม.24+500 - กม.83+550 รวมทางแยกต่างระดับ 24 ทล. 3 ก.ค. 2556 - 27 ก.พ. 2557
สด.2/3/2553 สัญญาจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ตอนที่ 3 ระหว่าง กม.83+550.000 - กม.98+347.360 (BK) , กม.102+000.000 (AH) - กม.142+000.000 18 ทล. 3 ก.ค. 2556 - 27 ก.พ. 2557
สด.2/4/2553 สัญญาจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ตอนที่ 4 ระหว่าง กม.142+000 - กม.195+942.739 19 ทล. 3 ก.ค. 2556 - 27 ก.พ. 2557
สฐ.1/2/2556 โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางหลวงและสะพาน กรมทางหลวง 25 ทล. 10 พ.ค. 2556 - 30 ธ.ค. 2557
สสอ.10/2564 จ้างออกแบบโครงการสำรวจออกแบบถนนต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3 กทม. - ทล.340 จ.ปทุมธานี 48 ทช. 30 มี.ค. 2564 - 20 ก.ย. 2565
สสอ.2/2564 จ้างออกแบบโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 9 ทช. 1 มี.ค. 2564 - 25 พ.ย. 2564
สสอ.22/2563 จ้างออกแบบโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) 61 ทช. 18 ส.ค. 2563 - 8 ก.พ. 2565
สกส.19/2563 ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสายถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ - ศาลายา จ.นนทบุรี,นครปฐม 29 ทช. 1 ก.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2564
สกส.20/2563 ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 – ถนนกาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี 15 ทช. 1 ก.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2564
สกส.21/2563 ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 30 ทช. 1 ก.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2564
สสอ.20/2563 โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนต่อเชื่อม ทล.36 - ทล3 จ.ระยอง 7 ทช. 30 เม.ย. 2563 - 24 ม.ค. 2564
สกท. 6/2563 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 10 ทช. 15 เม.ย. 2563 - 14 พ.ย. 2563
สกท.3/2563 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 3 ทช. 15 เม.ย. 2563 - 14 ต.ค. 2563
สกท.8/2563 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ฌ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 2 ทช. 15 เม.ย. 2563 - 14 ต.ค. 2563
สกท. 5/2563 งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย สค.2032 แยก ทล.35 - บ.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2 ทช. 15 เม.ย. 2563 - 14 ต.ค. 2563
สกท.๒/๒๕๖๓ สำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย มห.๓๐๑๙ แยก ทล.๒๑๒ - บ.บางทรายใหญ่ (ตอนที่ ๒) อ.เมือง จ.มุกดาหาร 11 ทช. 15 เม.ย. 2563 - 14 พ.ย. 2563
สกท.1/2563 งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย ชบ.๑๐๓๒ แยก ทล.๗ - บ.ปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 12 ทช. 15 เม.ย. 2563 - 14 พ.ย. 2563
สกท. 7/2563 ถนนสาย นว.๑๐๐๑ แยก ทล.๑ – บ.ลาดยาว และสายเลี่ยงเมือง อำเภอลาดยาวฝั่งตะวันตก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 25 ทช. 15 เม.ย. 2563 - 14 ม.ค. 2564
สกท.4/2563 ถนนสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 - ทล.314 อ.บางปะกง,เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 9 ทช. 15 เม.ย. 2563 - 14 พ.ย. 2563
สสอ.2/2563 ค่าจ้างออกแบบโครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน กลุ่มภาคเหนือ 6 ทช. 1 เม.ย. 2563 - 26 พ.ย. 2563
สสอ20/2562 ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1) 25 ทช. 28 ม.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
สสอ.18/2562 งานจ้างออกแบบ โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย นพ.2010 แยก ทล.22 - บ.ขามเฒ่า อำเภอเมือง, ปลาปาก จังหวัดนครพนม 25 ทช. 7 ม.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
สสอ. 16/2562 โครงการสำรวจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกบนถนนสาย ชร.5023 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 20 ทช. 3 ม.ค. 2562 - 29 ก.ย. 2562
สสอ. 17/2562 โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายเชื่อมต่อ ทล.1001-ทล.118 จ.เชียงใหม่ 10 ทช. 3 ม.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562
1/2562 โครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 26 ทช. 12 ธ.ค. 2561 - 7 ก.ย. 2562
สสอ. 17/2563 จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1- ทล.304 จ.ปทุมธานี 24 ทช. 6 พ.ย. 2560 - 2 ส.ค. 2561
สสอ.15/2561 จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมถนนสาย นพ.2010 แยก ทล.22 -บ.ขามเฒ่า อ.เมือง,ปลาปาก จ.นครพนม 8 ทช. 6 พ.ย. 2560 - 3 มิ.ย. 2561
สสอ.16/2561 โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 22 ทช. 6 พ.ย. 2560 - 2 ส.ค. 2561
สสอ.7/2561 เพื่อศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบ ประมาณราคา ถนนสายเลี่ยงเมืองชุมพร แยก ทล.41 - ทล.4 (ตำบลขุนกระทิง - ตำบลบ้านนา) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 10 ทช. 1 พ.ย. 2560 - 28 ก.ค. 2561
สสอ.6/2561 สำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ถนนสายบ้านท้องศาลา - บ้านวกตุ่ม - หาดสลัด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 ทช. 1 พ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2561
49/2560 จ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ค2 - 1 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 3 ทช. 16 ม.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
48/2560 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ สาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 ทช. 16 ม.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2560
50/2560 จ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ค2 - 2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 3 ทช. 16 ม.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
72/2560 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี 23 ทช. 4 ม.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
86/2560 ศึกษาการปรับปรุงเสริมกำลังคันทางถนนในพื้นที่ดินอ่อน กลุ่มที่ 1 9 ทช. 29 ธ.ค. 2559 - 23 ก.ย. 2560
สสอ.20/2560 โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ตง.4017 แยก ทล.4045 - ท่าอากาศยานตรังพร้อมทางต่างระดับบรเวณจุดตัด ทล.419 อ.เมือง จ.ตรัง 7 ทช. 6 ธ.ค. 2559 - 6 ก.ย. 2560
สสอ. 13/2560 โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพานปี 2560 กลุ่มที่ 2 6 ทช. 2 ธ.ค. 2559 - 29 ก.ค. 2560
สสอ 13/2560 โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพานปี 2560 กลุ่มที่ 2 6 ทช. 2 ธ.ค. 2559 - 29 ก.ค. 2560
สสอ.๑๓/๒๕๖๐ โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพานปี 2560 กลุ่มที่ 2 6 ทช. 2 ธ.ค. 2559 - 29 ก.ค. 2560
สสอ.21/2559 งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานที่ 13 ฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี 10 ทช. 5 ก.ย. 2559 - 2 เม.ย. 2560
สสอ.22/2559 งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับข้ามทางรถไฟ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 ทช. 5 ก.ย. 2559 - 3 มี.ค. 2560
218/2559 (เพิ่มเติม) ถนนสาย แยก ทล.348 – บ.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2 ทช. 1 ก.ย. 2559 - 31 ม.ค. 2560
143/2559 งานจ้างปรึกษาควบคุมงานถนนสาย ฉช. 3001 แยก ทล.314 – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ 89 ทช. 1 ส.ค. 2559 - 18 มี.ค. 2562
ขยายเวลาถึง 7 ธ.ค. 2563
192/2559 จ้างที่ปรึกษางานจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านสะพานยาว หมู่ที่ 10 - บ้านแม่สานสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2 ทช. 1 เม.ย. 2559 - 29 ก.ค. 2559
56/2559 จ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก 6 ทช. 25 ม.ค. 2559 - 24 ก.ค. 2559
69/2559 จ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ร่วมพัฒนา – ทล.34 จ.สมุทรปราการ 11 ทช. 25 ม.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559
57/2559 จ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ง2 , ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก 3 ทช. 25 ม.ค. 2559 - 24 ก.ค. 2559
60/2559 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 – บ.โคกไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 5 ทช. 25 ม.ค. 2559 - 24 ก.ค. 2559
63/2559 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง,บางพลี จ.สมุทรปราการ 6 ทช. 25 ม.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559
64/2559 งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 6 ทช. 25 ม.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559
58/2559 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จ.พะเยา 5 ทช. 25 ม.ค. 2559 - 24 ก.ค. 2559
62/2559 จ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย แยก ทล.3097 – ศูนย์ราชการฯ จ.นครปฐม 3 ทช. 25 ม.ค. 2559 - 24 ก.ค. 2559
สสอ.10/2559 งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนพร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สายบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 9 ทช. 5 ม.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559
47/2559 ศึกษาจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหา ความเสียหาย และการบำรุงรักษา สะพานข้ามแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ของกรมทางหลวงชนบท 15 ทช. 9 ธ.ค. 2558 - 3 ต.ค. 2559
261/2558 จ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ถนนสายแยก ทล.348 - บ้านป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 7 ทช. 16 ต.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2559
สกส.8/2558 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ชบ.3022 แยก ทล.315-บ.เก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 7 ทช. 1 มิ.ย. 2558 - 20 พ.ค. 2560
สกส.9/2558 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2(ตอนที่ 2) (ซ. จรัญสนิทวงศ์ 13 - คลองมหาสวัสดิ์) 14 ทช. 1 มิ.ย. 2558 - 20 พ.ค. 2560
สกส.5/2558 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย อบ.3018 แยก ทล.226-บ.นาโหนน ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 5 ทช. 1 มิ.ย. 2558 - 20 พ.ค. 2560
สกส.10/2558 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก.๑๐๒๗ แยก ทล.๒-บ.โคกท่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 12 ทช. 1 มิ.ย. 2558 - 20 พ.ค. 2560
สกส.7/2558 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สบ.1004 แยก ทล.1-บ.หาดสองแคว อ.เฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จ.สระบุรี 5 ทช. 1 มิ.ย. 2558 - 20 พ.ค. 2560
สกส.11/2558 การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นม.1001 แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย,บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 10 ทช. 1 มิ.ย. 2558 - 20 พ.ค. 2560
86/2558 ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย แยก ทล 1020 – บ.กิ่วแก้ว อ.เทิง, จุน จ.เชียงราย, พะเยา 24 ทช. 16 มี.ค. 2558 - 15 มี.ค. 2559
41/2558 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 – ทล.3191 จ.ระยอง 6 ทช. 2 ก.พ. 2558 - 1 ส.ค. 2558
37/2558 จ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลลัพธ์ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 3 ทช. 2 ก.พ. 2558 - 30 ส.ค. 2558
39/2558 จ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม. ที่ 107 +200) –ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 8 ทช. 2 ก.พ. 2558 - 1 ส.ค. 2558
38/2558 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ สาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) จ.นครสวรรค์ 2 ทช. 2 ก.พ. 2558 - 1 ก.ค. 2558
สส.5/2558 จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ช3 ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 1) 14 ทช. 5 ม.ค. 2558 - 4 พ.ค. 2558
190/2557 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 56 ทช. 15 พ.ย. 2557 - 3 พ.ย. 2559
183/2557 จ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่ 2) อ.บางใหญ่,บางบัวทอง จ.นนทบุรี 10 ทช. 3 พ.ย. 2557 - 25 เม.ย. 2559
206/2557 โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ อ.พระสมุทเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ) 206 ทช. 21 ต.ค. 2557 - 29 ธ.ค. 2559
188/2557 งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานสายแยก ทล.34 (กม.ที่ 26) เชื่อมกับทางหลวงชนบท สายฉช.3001 (ตอนที่ 1) จ.สมุทรปราการ 30 ทช. 15 ต.ค. 2557 - 3 ต.ค. 2559
199/2557 จ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้างถนนสาย นฐ.3004 แยก ทล.346-บ.ศาลายา-บ.บางภาษี อ.บางเลน,พุทธมณฑล จ.นครปฐม 14 ทช. 15 ต.ค. 2557 - 3 ต.ค. 2559
สกส.6/2557 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับถนนกัลปพฤกษ์ 13 ทช. 1 ส.ค. 2557 - 18 ต.ค. 2559
96/2557 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ สาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย จ.เลย 5 ทช. 2 มิ.ย. 2557 - 1 ธ.ค. 2557
97/2557 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ สาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 2 ทช. 2 มิ.ย. 2557 - 1 พ.ย. 2557
103/2557 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ สาย นย.3007 แยกทล.305 – บ.คลอง 33 จ.นครนายก 11 ทช. 2 มิ.ย. 2557 - 1 ม.ค. 2558
60/2557 ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม สายน้ำตกเอราวัณ-น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 1 ทช. 21 เม.ย. 2557 - 20 เม.ย. 2558
สสอ. 15/2557 งานสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพานปี2557กลุ่มที่5 7 ทช. 27 ก.พ. 2557 - 24 ก.ย. 2557
สสอ.8/2257 งานสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 ทช. 20 ก.พ. 2557 - 19 ต.ค. 2557
41/2556 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อม จ3 - วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ 1) อ.เมือง จ.เชียงราย 21 ทช. 1 ก.ย. 2556 - 20 ต.ค. 2558
42/2556 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.4006 แยก ทล.3310 - อ.นครชัยศรี (ตอนที่ 4) อ.พุทธมณฑล, นครชัยศรี จ.นครปฐม 11 ทช. 15 ก.ค. 2556 - 4 ก.ค. 2558
43/2556 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตามแนวถนน สาย ก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา (ตอนที่ ๒) อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13 ทช. 1 ก.ค. 2556 - 20 มิ.ย. 2558
24/2556 จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโครงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถนนสายน้ำตกเอราวัณ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ทช. 1 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2557
165/2555 จ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการถนนเพื่อปรับปรุงแนวป้องกันอุทกภัยในระยะเร่งด่วน กลุ่มที่ 4 56 ทช. 10 ก.ย. 2555 - 24 มี.ค. 2557
9/2564 โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร 25 สนข. 12 ม.ค. 2564 - 11 ก.ค. 2565
14/2563 โครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทาง เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร 21 สนข. 17 ก.ย. 2563 - 16 มี.ค. 2565
13/2562 โครงการการศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย 16 สนข. 1 ก.พ. 2562 - 31 มี.ค. 2563
22/2561 โครงการศึกษาระบบนำทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19 สนข. 30 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
20/2560 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก 40 สนข. 16 ม.ค. 2560 - 15 มี.ค. 2561
18/2560 ศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทนเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ 6 สนข. 16 ม.ค. 2560 - 15 ก.ย. 2560
10/2560 ศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ 29 สนข. 16 ม.ค. 2560 - 15 พ.ค. 2561
13/2560 ศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 36 สนข. 16 ม.ค. 2560 - 15 เม.ย. 2561
11/2560 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19 สนข. 16 ม.ค. 2560 - 15 ก.ย. 2560
25/2559 ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดโครงข่าย ทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 30 สนข. 25 ม.ค. 2559 - 24 พ.ย. 2559
14/2559 โครงการศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย 17 สนข. 4 ม.ค. 2559 - 3 ม.ค. 2560
10/2559 การพัฒนาระบบเว็บท่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจราจร ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 0.9 สนข. 4 ม.ค. 2559 - 4 ก.ค. 2559
16/2559 โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ 22 สนข. 4 ม.ค. 2559 - 3 ม.ค. 2560
18/2559 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 36 สนข. 4 ม.ค. 2559 - 3 ม.ค. 2560
17/2559 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ 20 สนข. 4 ม.ค. 2559 - 3 ม.ค. 2560
19/2559 ศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา 44 สนข. 4 ม.ค. 2559 - 3 มี.ค. 2560
37/2558 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment :SEA) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 49 สนข. 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559
23/2558 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ 117 สนข. 5 ก.พ. 2558 - 4 เม.ย. 2559
19/2558 โครง การศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ 34 สนข. 5 ม.ค. 2558 - 4 ม.ค. 2559
ขยายเวลาถึง 13 ก.พ. 2559
กส.11/ศบ./2563 จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ 161 รฟท. 15 ต.ค. 2563 - 9 ต.ค. 2564
EEC025/2563 จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบ (Independent Certification Engineer : ICE) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 430 รฟท. 7 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2570
กส.05/สวล./2563 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ ระยะเร่งด่วน ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และโครงการรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 19 รฟท. 9 ก.ค. 2563 - 8 ก.ค. 2566
4/2563 ศึกษาการจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๑ (โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย) 13 ขร. 1 พ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
1/2563 โครงการศึกษาการกำกับการใช้ประโยชน์รางและจัดทำกฎระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ 20 ขร. 1 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564
EEC016/2563 จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 4,000 รฟท. 10 เม.ย. 2563 - 10 เม.ย. 2569
กส.10/ศม./2562 งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด 37 รฟท. 1 ต.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2563
กส.06/ศบ./2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯ เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ 36 รฟท. 12 ก.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563
กส.02/ศบ./2562 งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ของโครงการก่อสร้างทางคู่ สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่ 39 รฟท. 1 ก.พ. 2562 - 30 ก.ค. 2562
สส./พ.๒/๒๕๖๑ งานจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคาพร้อมควบคุมงานก่อสร้าง เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา ถึง สถานีคลองลึก 18 รฟท. 17 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2563
กส.10/ศบ./2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด 145 รฟท. 1 ต.ค. 2561 - 25 ก.ย. 2562
สส./พ.๑/๒๕๖๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวน จัดทำเอกสารประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาโดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 5 เส้นทาง 25 รฟท. 30 เม.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562
ขยายเวลาถึง 20 พ.ย. 2562
กส.22/ทค./2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯ เพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 863 รฟท. 1 ก.พ. 2561 - 31 ม.ค. 2565
กส.10/รฟฟ./2559 โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท 4 รฟท. 26 พ.ค. 2559 - 22 ต.ค. 2559
กส.9/รฟฟ./2559 โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯ เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง 19 รฟท. 26 พ.ค. 2559 - 21 ธ.ค. 2559
กส.01/ทค./2559 โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 532 รฟท. 19 ก.พ. 2559 - 18 ก.พ. 2562
กส.10/ศบ./2558 โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯเพื่อทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการระบบรถไฟชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมฯ ช่วง ม.ธรรมศาสตร์ - สถานีชุมทางบ้านภาชี และโครงการ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ 68 รฟท. 3 ส.ค. 2558 - 29 ก.พ. 2559
ดร.002/2558 สัญญาว่าจ้างงานที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมปฏิบัติการเดินรถและบริการ 2 รฟท. 18 ก.พ. 2558 - 19 พ.ค. 2558
รฟ.ยธ.1300/6/17/2557 เพื่อดำเนินการสำรวจ, ออกแบบรายละเอียด, จัดทำรายการละเอียดหมายอักษร "ก" และประมาณการ (B.O.Q.) งานปรับปรุุงสะพานรถไฟให้รับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ตามแผนงานลงทุนปรับปรุงสะพานที่ต้องดำเนินการที่ยังไม่มีแบบและเอกสารฯ จำนวน 807 แห่ง 19 รฟท. 17 มี.ค. 2557 - 10 ม.ค. 2558
จ.29/2562 ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 0.5 ขสมก 7 มิ.ย. 2562 - 4 ก.ย. 2562
จ.8/2561 ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อตรวจสอบต้นทุนในการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (รถเมล์ฟรี) 210 ขสมก 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
จ.3/2560 ว่าจ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินอิสระเพื่อตรวจสอบต้นทุนค่าใช้จ่าย (รถเมล์ฟรี) 1 ขสมก 4 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
จ.126/2559 ว่าจ้างทึ่ปรึกษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจอู่มีนบุรี 5 ขสมก 26 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2560
จ.127/2559 ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจอู่บางเขน 0.5 ขสมก 26 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2560
จ.115/2559 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินราคากลางรถโดยสารปลดระวาง จำนวน 550 คัน 1 ขสมก 28 ก.ย. 2559 - 25 ม.ค. 2560
จ.94/2559 ผู้ประเมินอิสระเพื่อตรวจสอบต้นทุนในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ฟรี) 1 ขสมก 23 ส.ค. 2559 - 19 ก.พ. 2560
จ.30/2559 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 5 ขสมก 18 มี.ค. 2559 - 9 พ.ค. 2559
จ.26/2559 จ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อตรวจสอบต้นทุนในการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 เฒายน 2559 1 ขสมก 10 มี.ค. 2559 - 17 ก.ย. 2559
จ.7/2559 ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จำนวน 200 คัน 4 ขสมก 29 ม.ค. 2559 - 1 พ.ค. 2559
จ.3/2559 ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและปรับปรุงสภาพรถเพื่อเป็นรถต้นแบบ 8 ขสมก 20 ม.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2559
60000001 งานจ้างที่ปรึกษาบริการด้านวิศวกรรมเพื่อควบคุมงานก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุฝั่งตะวันออก 3 กทพ. 15 พ.ค. 2560 - 14 พ.ค. 2561
60000002 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึง ส่วนดี) ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด 10 กทพ. 19 ธ.ค. 2559 - 16 มิ.ย. 2560
59000003 โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ 2560 2 กทพ. 25 พ.ย. 2559 - 24 ก.ย. 2560
59000002 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนแม่บทไอซีที) ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564 และพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 8 กทพ. 31 พ.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559
59000001 งานออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายพระราม๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 0 กทพ. 10 ก.พ. 2559 - 9 ธ.ค. 2559
58000004 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น 22 กทพ. 28 ม.ค. 2558 - 28 ก.ย. 2559
58000005 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ 22 กทพ. 22 ธ.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2559
58000002 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-สระบุรี 32 กทพ. 31 ก.ค. 2557 - 30 ธ.ค. 2558
ขยายเวลาถึง 13 เม.ย. 2559
56000005 โครงการศึกษาการใช้ความเร็วในการขับรถที่ปลอดภัยในทางพิเศษ 8 กทพ. 16 ส.ค. 2556 - 15 ส.ค. 2557
56000006 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3 กทพ. 19 ก.ค. 2556 - 19 มี.ค. 2557
56000013 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา 32 กทพ. 18 มิ.ย. 2556 - 18 ก.ย. 2557
56000004 โครงการศึกษาพัฒนาระบบการติดตาม และกำหนดมาตรการการขนส่งวัตถุอันตรายในโครงข่ายทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 8 กทพ. 30 พ.ค. 2556 - 29 มี.ค. 2557
56000002 เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนทางรถไฟฟสายเก่า บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ 2 กทพ. 14 ม.ค. 2556 - 8 เม.ย. 2557
56000022 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้าน วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 35 กทพ. 3 ม.ค. 2556 - 2 เม.ย. 2556
MRTA4/2563 จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระ (Independent Certification Engineer: ICE) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก 93 รฟม. 1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2565
MRTA/3 จ้างที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบอิสระด้านการเงินและการบัญชี สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 16 รฟม. 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2565
MRTA4/2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) โดยวิธีคัดเลือก (งานช่วงที่ 1) 68 รฟม. 1 มิ.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2563
MRTA1/2562 จ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) โดยวิธีคัดเลือก งานช่วงที่ 1 79 รฟม. 1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
จ(ทป) 1/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 49 รฟม. 9 ต.ค. 2561 - 8 ก.ย. 2563
MRTA3/2561 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 44 รฟม. 16 ก.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2562
No. PCPK งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ (PC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี 1,400 รฟม. 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2564
No. PCYL งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ (PC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง 1,502 รฟม. 15 ก.ย. 2560 - 7 ธ.ค. 2563
No. PMCSC1 - ORE งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (PMCSC1) 997 รฟม. 9 มิ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2565
No. PIC - ORE งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (PIC) 458 รฟม. 9 มิ.ย. 2560 - 8 มี.ค. 2566
์No. PMCSC2-ORE งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (PMCSC2) 1,182 รฟม. 9 มิ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2565
์No. MESCBL 2560 ที่ปรึกษาควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – เตาปูน – ท่าพระ 396 รฟม. 23 มี.ค. 2560 - 22 ก.พ. 2563
์No. 004/1/2559 ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ และปรับปรุงเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต - ลำลูกกา และสมุทรปราการ - บางปู 48 รฟม. 16 มี.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559
No-PUN-FARE-2558 งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาปริมาณผู้โดยสาร และโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 4 รฟม. 3 ส.ค. 2558 - 31 ต.ค. 2558
NO-PMCSC-GRN-2558 งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (Project Management and Construction Supervision Consultant : PMCSC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต 1,048 รฟม. 1 มิ.ย. 2558 - 31 พ.ค. 2562
์No งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4 44 รฟม. 1 ม.ค. 2558 - 15 ต.ค. 2558
WL-097-17 ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย 0.4 บกท. 1 ก.พ. 2560 - 31 ม.ค. 2561
WL-503-16 จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงคุณภาพงบการเงิน 3 บกท. 28 ก.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560
WL-424-16 ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำงานสื่อสารการตลาดภาษาอังกฤษ 2 บกท. 1 ก.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2560
๗CI๑๑-๖๓๑๐๐๒ จ้างก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสาร บริเวณลานจอด ATTA ท่าอากาศยานดอนเมือง 200 ทอท. 18 พ.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2563
กพ.บท.จ.0033/2564 จ้างที่ปรึกษาในการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ในโครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 0.3 บวท. 1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
PI004/2015 จ้างที่ปรึกษาจัดทำ Safety Assessment สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพืันฐานระบบบริการการเดินอากาศ 33 บวท. 21 ต.ค. 2558 - 21 ธ.ค. 2559
พ.3/2558 จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๘ 1 บวท. 8 พ.ค. 2558 - 24 ก.ย. 2558
พ.5/2557 จ้างที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและความปลอดภัยการให้บริการจราจรทางอากาศของบริษัทฯ 2 บวท. 1 ส.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2558
พ.6/2557 จ้างที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและความปลอดภัยการให้บริการจราจรทางอากาศของบริษัทฯ 2 บวท. 1 ส.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2558
พ.4/2557 จ้างที่ปรึกษาติดตั้งเครื่องมือวัดค่าการสั่นสะเทือนและการโยกตัวของอาคารหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ โดยวิธีตกลง 1 บวท. 26 ก.ค. 2557 - 22 ธ.ค. 2557
พ.3/2557 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทฯ 1 บวท. 22 พ.ค. 2557 - 17 พ.ย. 2557
387/2556 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงสถานีขนส่งย่อย บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 0.9 บขส. 7 ธ.ค. 2556 - 5 เม.ย. 2557
393/2556 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินราคาทรัพย์สินและสำรวจพิกัด(GPS) อสังหาริมทรัพย์ บริษัทขนส่งจำกัด 2 บขส. 6 ธ.ค. 2556 - 5 พ.ค. 2557
จ.48/2563 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 25 กทท. 19 มิ.ย. 2563 - 15 ธ.ค. 2563
0.7/2562 จ้างที่ปรึกษาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาและรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 8 กทท. 13 ก.พ. 2562 - 10 ธ.ค. 2562
จ.7/2562 จ้างที่ปรึกษาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาและรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 8 กทท. 13 ก.พ. 2562 - 10 ธ.ค. 2562
จ.4/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในกรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยวิธีคัดเลือก 14 กทท. 25 ม.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562
ทลฉ.จ 7/2561 จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับโครงการท่าเทียบเรือตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องของท่าเรือแหลมฉบัง 18 กทท. 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562
จ.17/2560 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ วิจัย ความพึงพอจัยของผู้ใช้บริการ กทท. ปีงบประมาณ 2560 4 กทท. 31 มี.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
จ32/2560 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลง 8 กทท. 11 ม.ค. 2560 - 6 พ.ย. 2561
ทลฉ.จ.44/2559 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังโดยวิธีคัดเลือก 2 กทท. 30 ก.ย. 2559 - 28 ม.ค. 2560
ทลฉ.จ50/2559 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ตามมาตรา 24ฯ 15 กทท. 29 ก.ย. 2559 - 29 ธ.ค. 2559
ทลฉ.จ.34/2559 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์โครงการที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535เพื่อให้คณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมด้านการเงิน 6 กทท. 25 ส.ค. 2559 - 23 ต.ค. 2559
ทลฉ.จ27/2559 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างอู่แห้งตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง 3 กทท. 2 ส.ค. 2559 - 29 ก.ย. 2559
2150009876 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (RAIL MOUNTED SHORE SIDE GANTRY CRANE) ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำนวน 2 คัน (ทดแทน ปตส.15, 16) 20 กทท. 20 มิ.ย. 2559 - 19 ก.ย. 2560
ทลฉ.จ.21/2559 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ พร้อมจัดหาเครื่องมือยกขนหลักที่ท่าเรือแหลมฉบัง 21 กทท. 13 มิ.ย. 2559 - 4 พ.ย. 2560
ทลฉ.จ17/2559 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์โครงการที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 4 กทท. 12 พ.ค. 2559 - 10 ก.ค. 2559
2150009666 จ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โครงการพัฒนาคลังสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Port Import Warehouse Development Project) 30 กทท. 11 พ.ค. 2559 - 6 พ.ค. 2560
ทลฉ.จ.3/2559 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) 20 กทท. 17 ก.พ. 2559 - 7 พ.ย. 2560
ทลฉ.จ2/2559 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบในรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ท่าเรือแหลมฉบัง และสำนักงานให้เช่าพร้อมจัดทำเอกสารประกวดราคาในพื้นที่โซน 2 15 กทท. 3 ก.พ. 2559 - 4 ต.ค. 2559
ทลฉ.จ.12/2558 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ 3 กทท. 24 มี.ค. 2558 - 19 มี.ค. 2559
ทลฉ.จ.17/2557 จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา ทบทวน ปรับปรุงอัตราผลตอบแทนค่าเช่าพื้นที่หลังท่า ท่าเรือแหลมฉบัง 4 กทท. 30 เม.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557
ทลฉ.จ 2/2557 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงุทน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 27 กทท. 13 ม.ค. 2557 - 9 ก.ย. 2557
จ.139/2556 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเรือและสินค้าผ่านท่าที่่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ กทท. 1 กทท. 16 ธ.ค. 2556 - 12 ก.ย. 2557
ทลฉ.จ 47/2556 จ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) ศูนย์อำนวยการควบคุมการดับเพลิง (Fire Command Center) ของ ทลฉ. 2 กทท. 28 ส.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556
109/2557 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลระยะที่ 2 2 สบพ. 23 ส.ค. 2557 - 23 เม.ย. 2558
90/2557 จ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินภายนอกเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ 0.5 สบพ. 30 พ.ค. 2557 - 28 ส.ค. 2557
24/2557 จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน 17 สบพ. 21 พ.ย. 2556 - 19 ต.ค. 2557